Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Sprzedaż
  5. Problemy i pytania &#8211...
  6. czy mogę fakturę wysłać mailem

czy mogę fakturę wysłać mailem

Od 1 stycznia 2011 r. wchodzą  bardzo istotne zmiany w zakresie wystawiania faktur elektronicznych ( online )  wprowadzone w związku z dyrektywą  2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatkowego od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44 z 22.07.2010, s. 11), która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów, tak aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane w równy sposób.

 17 grudnia 2010 r. Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, które zostało skorelowane ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) Celem  zmian jest uproszczenie działalnosci, tak aby faktury elektroniczne stały się realną alternatywą dla faktur papierowych w szczególności poprzez:

– dopuszczenie gwarantowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur wg metod określonych przez podatnika,

– utrzymanie jako rozwiązań fakultatywnych dotychczasowych metod gwarantowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznyczych ( kwalifikowany podpis elektroniczny lub wymiana danych elektronicznych (EDI) ),

– wprowadzenie obowiązku zapewnienia czytelności faktur przez cały okres przechowywania,

– wprowadzenie definicji autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur,

– umożliwienie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych w dowolnym formacie elektronicznym ( PDF, doc. i inne, udostępniane na serwerze wystawcy, jak również np. przesyłane mailem),

– dopuszczenie przechowywania faktur w dowolnej postaci tj. papierowej lub elektronicznej niezależnie od sposobu wystawienia faktury (np. dopuszczenie możliwości drukowania jednego egzemplarza faktury „papierowej” dla nabywcy i przechowywania takiej faktury w formie elektronicznej przez dostawcę),

– wprowadzenie możliwości ustalenia przez strony innego niż określony w rozporządzeniu terminu utraty prawa do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych nie dłuższego jednak niż 30 dni w przypadku cofnięcia akceptacji tego sposobu wystawiania faktur przez odbiorcę,

– dopuszczenie możliwości wystawiania i przesyłania faktur korygujących w dowolnej postaci tj. np. wystawianie faktur korygujących „papierowych” do faktur elektronicznych,

– dopuszczenie przechowywania faktur poza terytorium kraju (niezależnie od formy przesyłu), pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur.