Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Nazewnictwo
  6. Cena średnia ważona zakupu

Cena średnia ważona zakupu

Metoda średniej ważonej w przypadku wyceny zapasów jest to metoda wyceny ich rozchodu, polegająca na jego księgowaniu przy wykorzystaniu średniej ważonej ceny ich nabycia. Metoda ta może być wykorzystywana do rozchodu materiałów, towarów oraz produktów.

Metody wyceny zapasów są ważne ze względu na fakt, że ceny zakupywanych materiałów oraz ogólne koszty produkcji zmieniają się w czasie. Często zdarza się sytuacja, w której znajdujące się w magazynie jednostki zapasów były przyjmowane po różnych cenach. Wydając z magazynu zapas, przedsiębiorstwo musi zdecydować po jakiej cenie zaksięgować jego wydanie. Jeżeli przedsiębiorstwo nie stosuje metody szczegółowej identyfikacji zapasów, nie jest ono w stanie dokładnie wskazać, która ich część była przyjęta po której cenie. Wie jedynie ile zapasów zostało po danej cenie przyjęte. Przedsiębiorstwa przyjmują więc konkretny model wyceny, np. metodę średniej ważonej ceny ewidencyjnej.

Zgodnie z metodą średniej ważonej, w momencie wydawania zapasu z magazynu przedsiębiorstwo księguje wydanie w wartości średniej ważonej ceny towaru znajdującego się w magazynie.

Za każdym razem, gdy towar jest przyjmowany do magazynu, ustalana jest nowa cena ewidencyjna, wg. wzoru:

Cena ta obowiązuje i jest wykorzystywana w momencie wydawania zapasów, aż do następnego przyjęcia zapasów, kiedy to ustalana jest nowa cena.

Przykład:

Załóżmy, że przedsiębiorstwo odnotowało następujące przyjęcia do magazynu

W magazynie znajduje się więc 350 sztuk zapasu o łącznej wartości 34.650 złotych. Średnia cena ewidencyjna wynosi 99,00 złotych. Każde wydanie z magazynu będzie więc ujmowane przy wykorzystaniu tej ceny, aż do momentu kolejnego przyjęcia i zmiany średniej ważonej ceny.

Wyobraźmy sobie teraz bardziej złożony przypadek, w którym w magazynie wydania zapasu następowały naprzemiennie z przyjęciami. Możemy zaobserwować, że każde wydanie odbywa się po cenie ewidencyjnej ustalonej na dany moment, oraz że po wydaniu materiału średnia ważona cena ewidencyjna pozostaje niezmieniona. 

W magazynie zostaje 155 sztuk wycenionych po średniej ważonej cenie ewidencyjnej 104,19. Łączna wartość zapasu wynosi 16.149,63

Metoda średniej ważonej w księgowości

Metoda średniej ważonej jest stosunkowo popularna i często wykorzystywana w księgowości. Dość dobrze sprawdza się ona w przypadku zapasów, których ceny nie podlegają trendom a raczej wahają się w pewnym przedziale cenowym. Metoda średniej ważonej wygładza te odchylenia, zmniejszając tym samym wahania zysku przedsiębiorstwa. Jest to plus tej metody w porównaniu np. z FIFO bądź LIFO.

Metoda średniej ważonej ceny ewidencyjnej jest dozwolona przez przepisy księgowe i podatkowe w większości krajów.