Regulamin 

Zapoznaj się z Regulaminem

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie logos.pl oraz na innych domenach stanowiących poszczególne części serwisu przez „ELABORO” Agnieszka Borowiecka-Sorbian z siedzibą w ul. Reymonta 15a, 72-346 Pobierowo, NIP: 857 153 66 08, REGON: 811 062 708.

1.2 Zawarcie umowy na świadczenie następuje po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu. W momencie rejestracji Regulamin zaczyna obowiązywać Użytkownika. Akceptacja regulaminu jest niezbędnym elementem zarejestrowania Użytkownika.

2. Definicje

W Regulaminie użyto następujących pojęć:

2.1. Regulamin – należy rozumieć przez to niniejszy dokument;

2.2. Serwis  – należy rozumieć serwis internetowy logos.pl;

2.3. Usługodawca – rozumie się przez to: „ELABORO” Agnieszka Borowiecka-Sorbian z siedzibą w ul. Reymonta 15a, 72-346 Pobierowo, NIP: 857 153 66 08, REGON: 811 062 708;

2.4. Użytkownik – należy rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z serwisu, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej;

2.5. Usługa – usługa świadczona w ramach serwisu logos.pl;

2.6 Umowa – umowa o świadczeniu Usług rozliczana cyklicznie w okresach rozliczeniowych;.

2.7 Cennik – informacje o warunkach, liście usług oraz ich cenach;

2.8 Abonament – opłata za świadczone usługi, opłacane przez użytkownika w okresach rozliczeniowych;

2.9 Okres rozliczeniowy – przedział czasowy, który jest podstawą naliczania opłat za świadczone usługi.

3. Prawa autorskie

3.1 Wyłączne prawa autorskie do logos.pl należą do Usługodawcy. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

4. Zawarcie umowy

4.1 W celu zawarcia Umowy niezbędne jest założenie bezpłatnego konta. Użytkownik jest zobowiązany podać adres e-mail, na który Usługodawca prześle link aktywacyjny.

4.2 Dane wprowadzone przez Użytkownika powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

4.3 W momencie zawierania Umowy Użytkownik wybiera interesującą go usługę/pakiet. Następnie jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury.

4.4 Wybór płatnej Usługi zobowiązuje Użytkownika do uiszczenia za nią opłaty z góry w wysokości, która została zamieszczona w Cenniku.

4.5 W momencie zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy Umowa zostaje zawarta.

4.6 Po zakończonym okresie rozliczeniowym, Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę o konieczności uiszczenia kolejnej opłaty.

5. Zaprzestanie świadczenia usług

5.1 Usługodawca może zaprzestać świadczenia usług w przypadku:

 • rezygnacji Użytkownika;
 • braku uiszczenia opłaty za świadczone Usługi.

5.2 Usługodawca może zaprzestać świadczenia usług w trybie natychmiastowym w przypadku:

 • naruszeniu zasad Regulaminu przez Użytkownika;
 • działań Użytkownika niezgodnych z prawem;
 • działań Użytkownika na szkodę Usługodawcy;
 • działań Użytkownika, które naruszają bezpieczeństwo danych znajdujących się z Serwisie;
 • podania niewłaściwych danych przez Użytkownika;
 • w innych uzasadnionych przypadkach.

5.3 W takich przypadkach Użytkownikowi nie należą się żadne roszczenia od Usługodawcy, a konto Użytkownika zostaje zablokowane.

6. Płatności

6.1 Usługodawca wystawi Fakturę VAT po uiszczeniu opłaty w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy. Faktura VAT zostanie przekazana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

6.2 Wszystkie koszty związane z realizacją Umowy ponosi Użytkownik zgodnie z Cennikiem.

6.3 Zakres usług, świadczonych bezpłatnie został określony w cenniku.

7. Reklamacje

7.1 Usługodawca stara się zapewniać najlepszą jakość świadczonych usług i obsługi klienta.

7.2 Procedura reklamacyjna umożliwia szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów. W razie potrzeby prosimy o kontakt na adres mailowy: elaboro@elaboro.pl.

7.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

7.4 W celu sprawnego przebiegu reklamacji, prosimy o:

 • przedstawienie wszystkich faktów mających związek ze sprawą;
 • załączenie dokumentacji, która ma związek z dotychczasowym przebiegiem reklamacji;
 • podanie adresu e-mailowego, który jest używany w serwisie.

8. Obowiązki Stron

8.1 Serwis logos.pl jest dostępny przez całą dobę. Usługodawca serwisu zastrzega sobie prawo do przerw wynikających z koniecznej okresowej konserwacji systemu.

8.2 Usługodawca podejmuje wszelki działania, zmierzające do prawidłowego funkcjonowania Serwisu pod względem prawnym, technicznym i formalnym.

8.3 Wszelkie usterki utrudniające działanie Systemu zostają usunięte w możliwie najszybszym czasie.

8.4 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający przepisów prawa, praw innych osób, praw autorskich, dóbr osobistych, dobrych obyczajów.

8.5 Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści wprowadzane przez Użytkownika do Systemu oraz treści rozsyłane i udostępniane z Serwisu.

9. Dane osobowe

9.1 Administratorem danych osobowych Użytkownika, które zostają podane w trakcie rejestracji jest Usługodawca. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych, prawie do ich wglądu i poprawy, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9.2 Dane osobowe Użytkownika są umieszczane i przetwarzane w bazie danych Usługodawcy. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług i nie są udostępniane innym podmiotom. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jest to konieczne do zawarcia Umowy.

9.3 Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez ustawę o ochronie danych osobowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane przesłane i przechowywane przez Użytkowników w Serwisie.

9.4  W przypadku chęci zmiany danych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą. W tym przypadku Użytkownik wysyła wiadomość na adres e-mail: elaboro@elaboro.pl.

9.5  Podczas Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych. Wyrażanie zgody oznacza przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących systemu i ofert specjalnych Usługodawcę.  Zgoda może być w każdej chwili wycofana.

10. Zmiana Regulaminu

10.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

10.2 O zamiarze zmiany Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu.

© Copyright - logos.pl