Magazyn

Opis modułu magazynowego, służącego do kontroli stanów magazynowych.

AttachmentSize
Magazyn.jpg99.7 KB

1 - Nazewnictwo

Magazyn:

Magazyn Towarów/Materiałów - w tym magazynie znajdują się wszystkie zakupione Towary bądź Materiały.

Magazyn Produktów Własnych - w tym magazynie znajdują się wszystkie wyprodukowane Produkty. ( produkty stworzone na podstwie receptur )

Magazyn Usług - w tym magazynie znajduje się lista świadczonych bądź też zakupowanych Usług.

Magazyn Wypożyczalni - w tym magazynie znajduje się lista asortymentu Wypożyczonego.

Magazyn Zaliczek - w tym magazynie znajduje się lista opisująca Zaliczki.

Magazyn Środków Trawałych i Wyposażenia - w tym magazynie znajdują się posiadane Środki Trwała bądź Wyposażenie.

 

Indeks:

Indeksem opisujemy poszczególna jednosktę operacyjną, którą posługujemy się we wszystkich, dostępnych Magazynach opisaną odpowiednimy znacznikiem.

Towar - indeks oznaczony znacznikiem - T - towar używany głównie w sprzedaży, zawiera zarówno materiał i zakupiony produkt.

Materiał - indeks oznaczony znacznikiem - M - materiał, indeks dodany poprzez strukturą magazynu - jest nierozkładalny.

Produkt - indeks oznaczony znacznikiem - P - produkt własny, utworzony za pomocą receptury w module Produkcja - Konfekcjonowanie. Może być rozkładalny/nierozkładalny, składać się z innych produktów lub materiałów.

Usługa - indeks oznaczony znacznikiem - U - opisujący wykonywane bądź zlecane usługi.

Zaliczka - indeks oznaczony znacznikiem - Z - Opisujący przyjmowane zaliczki od kontrahentów.

Cena średnia ważona zakupu

Metoda średniej ważonej w przypadku wyceny zapasów jest to metoda wyceny ich rozchodu, polegająca na jego księgowaniu przy wykorzystaniu średniej ważonej ceny ich nabycia. Metoda ta może być wykorzystywana do rozchodu materiałów, towarów oraz produktów.

Metody wyceny zapasów są ważne ze względu na fakt, że ceny zakupywanych materiałów oraz ogólne koszty produkcji zmieniają się w czasie. Często zdarza się sytuacja, w której znajdujące się w magazynie jednostki zapasów były przyjmowane po różnych cenach. Wydając z magazynu zapas, przedsiębiorstwo musi zdecydować po jakiej cenie zaksięgować jego wydanie. Jeżeli przedsiębiorstwo nie stosuje metody szczegółowej identyfikacji zapasów, nie jest ono w stanie dokładnie wskazać, która ich część była przyjęta po której cenie. Wie jedynie ile zapasów zostało po danej cenie przyjęte. Przedsiębiorstwa przyjmują więc konkretny model wyceny, np. metodę średniej ważonej ceny ewidencyjnej.

Zgodnie z metodą średniej ważonej, w momencie wydawania zapasu z magazynu przedsiębiorstwo księguje wydanie w wartości średniej ważonej ceny towaru znajdującego się w magazynie.

Za każdym razem, gdy towar jest przyjmowany do magazynu, ustalana jest nowa cena ewidencyjna, wg. wzoru:

Metoda średniej ważonej

Cena ta obowiązuje i jest wykorzystywana w momencie wydawania zapasów, aż do następnego przyjęcia zapasów, kiedy to ustalana jest nowa cena.

Przykład:

Załóżmy, że przedsiębiorstwo odnotowało następujące przyjęcia do magazynu

Metoda średniej ważonej

W magazynie znajduje się więc 350 sztuk zapasu o łącznej wartości 34.650 złotych. Średnia cena ewidencyjna wynosi 99,00 złotych. Każde wydanie z magazynu będzie więc ujmowane przy wykorzystaniu tej ceny, aż do momentu kolejnego przyjęcia i zmiany średniej ważonej ceny.

Wyobraźmy sobie teraz bardziej złożony przypadek, w którym w magazynie wydania zapasu następowały naprzemiennie z przyjęciami. Możemy zaobserwować, że każde wydanie odbywa się po cenie ewidencyjnej ustalonej na dany moment, oraz że po wydaniu materiału średnia ważona cena ewidencyjna pozostaje niezmieniona. Metoda średniej ważonej

W magazynie zostaje 155 sztuk wycenionych po średniej ważonej cenie ewidencyjnej 104,19. Łączna wartość zapasu wynosi 16.149,63

Metoda średniej ważonej w księgowości

Metoda średniej ważonej jest stosunkowo popularna i często wykorzystywana w księgowości. Dość dobrze sprawdza się ona w przypadku zapasów, których ceny nie podlegają trendom a raczej wahają się w pewnym przedziale cenowym. Metoda średniej ważonej wygładza te odchylenia, zmniejszając tym samym wahania zysku przedsiębiorstwa. Jest to plus tej metody w porównaniu np. z FIFO bądź LIFO.

Metoda średniej ważonej ceny ewidencyjnej jest dozwolona przez przepisy księgowe i podatkowe w większości krajów.

 

AttachmentSize
metoda_sredniej_wazonej_3.gif6.94 KB
metoda_sredniej_wazonej_2.gif4.91 KB
metoda_sredniej_wazonej.gif4.31 KB

Marża - Narzut

Co to jest MARŻA?
Marża jest to zysk (brutto) ze sprzedaży, a więc jednostkowa marża zysku to różnica między ceną a kosztem towaru. Marżę zysku liczy się ze wzoru:

marża [%] = zysk [zł] / cena sprzedaży [zł] = (cena sprzedaży [zł] – koszt zakupu [zł]) / cena sprzedaży [zł]

Marżę zysku oblicza sprzedawca wtedy, kiedy chce wiedzieć jaką część przychodów ze sprzedaży to jego “zysk”:
zysk [zł] = marża [%] * cena sprzedaży [zł]

Tak naprawdę nie jest to faktyczny zysk netto – jest to kwota, która zawiera kwotę na pokrycie kosztów stałych, a dopiero ewentualna nadwyżka jest zyskiem. Dlatego marżę zysku nazywa się również marżą na pokrycie (kosztów stałych).

Co to jest NARZUT?
Narzut jest to kwota, o którą powiększono koszt zakupu towaru, aby ustalić cenę jego sprzedaży. Narzut oblicza się ze wzoru:

narzut [%] = cena sprzedaży [zł] / koszt zakupu [zł] – 100% = (cena sprzedaży [zł] – koszt zakupu [zł]) / koszt zakupu [zł]

Narzut najczęściej stosuje sprzedawca do ustalenia ceny sprzedaży:
cena sprzedaży [zł] = koszt zakupu + koszt zakupu [zł] * narzut [%] = koszt zakupu * (100% + narzut [%])

JAKA JEST ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY MARŻĄ A NARZUTEM?

Jak obliczyć marżę, znając narzut? Jak obliczyć narzut, znając marżę? Zależność między marżą a narzutem można obliczyć stosując następujące wzory:
Marża [%] = narzut [%] / (narzut [%] + 100 [%])
Narzut [%] = 1 / (100 % – marża [%])

 

 

zmianę w liczeniu programu można uzyskać poprzez :

 

menu -> konfiguracja -> najważniejsze tabele -> dane podstawowe -> dane i parametry -> Sposób liczenia Marż

2 - Struktura Magazynu

Menu -> Magazyn -> Struktura towarów

Struktura towarów pozwala na tworzenie, edytowanie, usuwanie drzewa kategorii asortymentu magazynu.

Aby móc w jak najlepszy, a zaraz najszybszy sposób odnaleźć towar w magazynie, Struktura towarów (drzewo) została podzielona na:

Kategoria – Grupa – Podgrupa – Indeks

Np.:
Materiały Budowlane – Dachy i Kominy – Pokrycia Dachowe – Dachówka Ceramiczna

Tworzenie struktury odbywa się za pomocą zielonego kółka z białym krzyżykiem w środku (Dodaj). Usuwanie wpisu, za pomocą czerwonego krzyżyka (Usuń), natomiast edycja istniejącego wpisu za pomocą obrazka kartki z ołówkiem (Edytuj).
 

Proces tworzenia odbywa się w kolejności od: Kategoria – Grupa – Podgrupa – Indeks.

Usuwanie natomiast na odwrót: Indeks – Podgrupa – Grupa – Kategoria.
Te same funkcje są do dyspozycji w pasku szybkiej nawigacji na górze ekranu.
 

AttachmentSize
Screenshot.png290.37 KB

Dodanie nowego towaru

Dodawanie nowego indeksu w magazynie może odbywać się na wiele, różnych sposobów.

1. Dodanie nowego indeksu za pomocą przycisku „Dodaj nowy towar” z Menu Magazyn.

 

Wybieramy utworzoną wcześniej Kategorię, Grupę oraz Podgrupę (z tego poziomu możemy również stworzyć nową lokalizację towaru – przycisk „plus” po prawej stronie listy rozwijanej), w której miałby znajdowad się nowy towar, a następnie opisujemy odpowiednio indeks produktu oraz jego cechy.

2. Dodawanie nowego indeksu z poziomu przeglądania Zawartości Magazynu

 

Za pomocą lewego menu wskazujemy miejsce, w którym chcemy stworzyd nowy indeks, następnie naciskamy przycisk (Dodaj nowy towar) z paska szybkiej nawigacji na górze ekranu i przechodzimy do punktu 1., w którym opisujemy już sam indeks.

3. Dodawanie nowego indeksu z poziomu tworzenia Struktury Towarów

Dodawanie nowego indeksu jest również możliwe w momencie tworzenia struktury towarów w kolejności: Kategoria – Grupa – Podgrupa – Indeks

 

 

AttachmentSize
Zrzut ekranu-1.png212.02 KB
Zrzut ekranu-2.png278.6 KB

Zmiana miejsca podgrupy, w strukturze magazynu

Istnieje możliwość zmieny położenia podgrupy w strukturze magazynu poprzez:

Menu -> Magazyn -> Struktura magazynu -> Wybór podgrupy

należy wcisnąć ikonkę "kartka z ołówkiem" obok zielonego plusa

(gdyby nie było ikony, proszę sprawdzić prawa - być może dany użytkownik nie ma możliwości zmiany)

AttachmentSize
Zrzut ekranu-2.png238.48 KB

Zmiana miejsca indeksu, w strukturze magazynu

Istnieje możliwość zmieny położenia indeksu w strukturze magazynu poprzez:

Menu -> Magazyn -> Struktura magazynu -> wybór indeksu

należy wcisnąć ikonkę "kartka z ołówkiem" obok zielonego plusa

(gdyby nie było ikony, proszę sprawdzić prawa - być może dany użytkownik nie ma możliwości zmiany)

AttachmentSize
Zrzut ekranu-1.png315.4 KB

Prawa do edycji struktury magazynu

p_struktura_dodaj

p_struktura_edycja

p_struktura_usun

p_zawartosc

p_zmiana_indeksu

p_zmiana_gr_tow

p_zmiana_nazwy_indeksu

p_dodaj_nowy_towar

p_kasuj_tow

p_zmiana_pkwiu

 

3 - Zawartość magazynu

Panel zawartości magazynu pozwala na zarządzanie towarami.

Menu -> Magazyn -> Zawartość magazynu

Analogicznie jak w przypadku zamówienia sprzedaży, bądź zamówienia zakupu, panelem nawigacyjnym jest lewe menu, dzięki któremu jesteśmy w stanie odnaleźć każdy produkt „ręcznie” – poprzez rozwijanie istniejących folderów, bądź też wpisać w wyszukiwarce słowo kluczowe.

Po dodarciu do danej podgrupy, w prawym menu wyświetlają się bardziej szczegółowe informacje na temat występujących w niej produktów.

 

Opis funkcji dostępnych przy danym indeksie:

 

 • Usuń – możliwość usunięcia nigdy nieużywanego indeksu.
 • Struktura – możliwość zmiany miejsca w strukturze (Kategoria, Grupa, Podgrupa) danego indeksu.
 • Indeks – możliwość zmiany nazwy danego indeksu (zmiana dotyczy wszystkich wystawionych dokumentów).
 • Ruch – pokazuje ruch produktu na magazynie (wszystkie wejścia oraz wyjścia produktu)
 • S/N – pokazuje ruch produktu wygenerowany na podstawie numerów seryjnych danego produktu.
 • Wydruk –
 • Etykieta – możliwość wydrukowania etykiety zawierającej cenę sprzedaży danego produktu wraz z opisem.
 • Indeks obcy – możliwość przypisania innego indeksu w celu szczegółowej identyfikacji produktu.

 

 

 

 

 • PDF – indeks będzie wyświetlany w cenniku PDF z możliwością wydruku.
 • WWW – indeks będzie wyświetlany w detalicznym sklepie internetowym.
 • STARY – służy do "wyciszenia" indeksu , pozwala na ukrycie nieużywanego indeksu w dokumntach wejściwych (np. FZ, PW), a w dokumnetach wyjściowych (np. FVAT, RW) pojawiać się będzie tylko kiedy ilość jest większa od zera, stosuje się to ustawienie przy wejściu np. nowego typu towaru (nowy dysk twardy zastępuje stary rodzaj)
AttachmentSize
magazyn_zawartosc.jpg155.99 KB

Import indeksów z innych systemów

Jest możliwość importowania magazynu z innych systemów w tej chwili jest zrobiony interface do programu simplebiznes

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Stałe firmy -> Magazyn -> Import simplebiznes magazyn

przykładowa struktura pliku txt:

[Poz2]
Mag=3
Nazwa=ACTIVLAB AminoEgzo 128kaps.
Symbol=00003230
Indeks=
Jm=szt.
SymbolDostawcy=
CenaZakupuNetto=27.00000
CenaSprzedazyNetto=41.12
CenaSprzedazyNetto2=0.00
CenaZakupuBrutto=28.89000
CenaSprzedazyBrutto=44.00
CenaSprzedazyBrutto2=0.00
Grupa=0
GrupaNazwa=
Kategoria=
KategoriaIndeks=0
Vat= 7 %
VatSpr= 7 %
StanPocz=0.000
StanKonc=3.000
PKWIU=15.89.14-90.99
 
[Poz3]
Mag=3
Nazwa=ACTIVLAB Arginine 3 128kaps
Symbol=00003209
Indeks=
Jm=szt.
SymbolDostawcy=
CenaZakupuNetto=33.30000
CenaSprzedazyNetto=51.40
CenaSprzedazyNetto2=0.00
CenaZakupuBrutto=35.63100
CenaSprzedazyBrutto=55.00
CenaSprzedazyBrutto2=0.00
Grupa=0
GrupaNazwa=
Kategoria=
KategoriaIndeks=0
Vat= 7 %
VatSpr= 7 %
StanPocz=0.000
StanKonc=4.000
PKWIU=15.89.14-90.99
 
[Poz4]
Mag=3
Nazwa=ACTIVLAB Arthreo Free 60kaps
Symbol=00003216
Indeks=
Jm=szt.
SymbolDostawcy=
CenaZakupuNetto=16.20000
CenaSprzedazyNetto=25.23
CenaSprzedazyNetto2=0.00
CenaZakupuBrutto=17.33400
CenaSprzedazyBrutto=27.00
CenaSprzedazyBrutto2=0.00
Grupa=0
GrupaNazwa=
Kategoria=
KategoriaIndeks=0
Vat= 7 %
VatSpr= 7 %
StanPocz=0.000
StanKonc=0.000
PKWIU=15.89.14-90.99


 

AttachmentSize
Screenshot.png134.81 KB

Wyszukiwanie indeksów

w polu szukaj można zawężyć pole wyszukiwania poprzez ujęcie frazy szukanej w nawiasy kwadratowe i dodanie indetyfikatora wyszukiwania:

[xxxxx]E   - szuka po symbolu

[xxxxx]O   - szuka po indeksie obcym

[xxxxx]P   - szuka po producencie

[xxxxx]K   - szuka po kodzie kreskowym

 

dzie xxx ...to dowolna fraza wpisane w pole szukaj.

 

bez nawiasów kwadratowych, szuka w magazynie od razu po wszystkich danych

4 - Numery seryjne

Każdy z utworzonych indeksów może posiadać swój unikatowy numer seryjny - SN, jak również może mieć ogólny numer partii - PN.

dla przykładu:

Numer Seryjny - SN - np. telefony z numer IMEI, dyski twarde z numerami SN, unikatowe elementy z numerem seryjnym.

Numer partii - PN - cukier, węgiel, książki z part numberem, leki z numerem partii i datą ważności.

Domyślne numery seryjne

Menu -> Magazyn -> Zawartość -> (kliknięcie na nazwę indeksu)

W momencie dodawania lub edycji indeksu (podstawowe cechy indeksu) można ustawić (zaznaczyć) opcję:

W dokumentach przyjęcia s/n wypełniaj automatycznie

( uwaga , zaznaczając tą opcje nie będzie można zmienić numeru na "nieseryjny" )

W momencie zaznaczenie powyższej opcji, system automatycznie przypisze, w momecnie wejścia danego towaru/produktu - PZ, PW, indywidualne numery seryjne wg wzoru zapisanego w polu:

Definicja nr seryjnego s/n

w tym polu można używać zmiennych:

[numer]- licznik numerów;
[podgrupa]- podgrupa;
[indeks]- indeks;
[symbol]- symbol indeks;
[ID]- kod numeryczny indeksu;
[kolejny]- kolejny nr. z przedrostka;

Każdy indeks może mieć swoją definicję nadawania numerów seryjnych, jednak aby za każdym razem nie definiować jej ponownie można użyć domyślnej definicji numeru seryjnego.

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Stałe -> Magazyn -> Numery seryjne:

 

AttachmentSize
Zrzut ekranu-6.png245.67 KB
Zrzut ekranu-5.png208.1 KB

Jakie numery, symbole, etykiety można przypisać do towaru

Menu -> Konfiguracja -> Tabele -> Magazyn -> Numery seryjne

Każdy towar/produkt może mieć:

- Domyślny wzór nadawania numerów seryjnych

(opcja przydatna w przypadku produkowania wyrobów własnych. Dzięki niej system automatycznie możne nadawać kolejne numery seryjne dla wyprodukowanych towarów - dla każdej sztuki inny)

- Domyślny PN

(dodawany podczas edycji lub dodawania indeksu, numer ten jest wykorzystywany przy przyjęciu towaru)

- Symbol/etykieta

(numer, który możemy sami zdefiniować ... lub np. określenie skrócone towaru), definiowany jest przy dodawaniu indesku lub jego edycji.
 

- Part Number

(numer partii - za pomocą numeru PN można określić numer każdej dostawy, bądź przypisać Numer Partii Producenta danego towaru. Gdy pole zostawimy puste, wypełni się domyślnie, jako numerem dokumentu przyjęcia PZ)
 

- Serial Number SN

(numer seryjny - za pomocą numeru SN można określić indywidualny numer nadany przez producenta danego towaru - seryjny. Bądź - nieseryjny, orkeślany zazwyczaj wtedy, jako Part Number PN.

Numery seryjne indeksu

Menu -> Magazyn -> Zawartość magazynu -> (Szukanie indeksu) -> (Niebieskie tło pod ndeksem) -> S/N

w tym miejscu można przejrzeć, i edytować historię numerów seryjnych powiązanych z danym indeksem.

AttachmentSize
Zrzut ekranu-1.png262.67 KB

Ustawienie drukarki kodów kreskowych Zebra

Aby zaprojektować dowolną etykietę można skorzystać z programu Zebra Designer (jest w załączniku) po instalacji programu projektujemy etykietę, a następnie robimy wydruk do pliku tekstowego.

Edytujemy zapisany plik. Zamieniamy elementy na zmienne elaboro

i wklejamny do:

Menu - > Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Magazyn -> Drukarka Zebra

 

lista dostępnych zmiennych :

[nrseryjny] - numer seryjny

[podgrupa] - podgrupa

[indeks] - nazwa indeksu

[symbol] - symbol indeksu

[ID]- numer indeksu

 

przykład wzoru etykiety 1:

^XA~TA000~JSN^LT0^MNW^MTT^PON^PMN^LH0,0^JMA^PR5,5~SD15^JUS^LRN^CI0^XZ
^XA
^MMT
^LL0203
^PW406
^LS0
^BY3,2,81^FT64,209^BEN,,Y,N
^FD[symbol]^FS
^FT12,89^A0N,25,28^FH^FD[indeks]^FS
^FT117,121^A0N,25,36^FH^FD[nrseryjny]^FS
^FO4,1^GB375,50,50^FS
^FT4,41^A0N,42,60^FR^FH^FDPrzykladowa firma^FS
^PQ1,0,1,Y^XZ

przykład wzoru etykiety 2:

           
^XA~TA000~JSN^LT0^MNW^MTT^PON^PMN^LH0,0^JMA^PR5,5~SD15^JUS^LRN^CI0^XZ
^XA
^MMT
^LL0203
^PW406
^LS0
^BY2,3,44^FT12,157^BCN,,Y,N
^FD>:[nrseryjny]^FS
^FT11,53^A0N,25,31^FH^FD[podgrupa]^FS
^FT11,83^A0N,25,31^FH^FD[indeks]^FS
^PQ1,0,1,Y^XZ           

 

procedura testowania wygląda tak:

1) tworzymy etykietę w designerze (jest w załączniku )
2) zapisujemy ją do plik.txt

3) udostępniamy zasób drukarki w zasobach sieciowych, tworzymy drukarkę sieciową z zebry ( i wydrukuj na nią coś na próbę z designera )
gdzie zasób sieciowy powinien nazwać się zebra


instrukcja:

elaboro.pl/sites/default/files/dos2usb.pdf

4)
z konsoli:  copy plik.txt  \\127.0.0.1\zebra

i powinna się wydrukować etykieta.

AttachmentSize
Designer.exe8.79 MB
Zrzut ekranu-4.png240.57 KB
dos2usb.pdf124.6 KB

Instalacja Drukarki i ActiveX obsługującego drukarkę Zebra

Procedura wygląda następująco:

I) iNSTALACJA DRIVERÓW DRUKARKI

1) wchodzimy w tryb administratora ( tylko w tym trybie można zainstalować activex )

2) instalujemy sterowniki dukarki Zebra z dostarczonej płyty

3) po zainstalowaniu robimy testowy wydruk próbny

panel sterowania -> drukarki -> zebra -> wydruk testowy

4) udostępniamy drukarkę jako zasób sieciowy i nadajemy jej nazwę: zebra

5) robimy próbny wydruk do drukarki

 zapisujemy do dowolnego pliku tekstowego np. c:\plik.txt zawartość:

^XA~TA000~JSN^LT0^MNW^MTT^PON^PMN^LH0,0^JMA^PR5,5~SD15^JUS^LRN^CI0^XZ
^XA
^MMT
^LL0203
^PW406
^LS0
^BY3,2,81^FT64,209^BEN,,Y,N
^FD[symbol]^FS
^FT12,89^A0N,25,28^FH^FD[indeks]^FS
^FT117,121^A0N,25,36^FH^FD[nrseryjny]^FS
^FO4,1^GB375,50,50^FS
^FT4,41^A0N,42,60^FR^FH^FDPrzykladowa firma^FS
^PQ1,0,1,Y^XZ

 

uwaga, może być w tym pliku również zwykły tekst próbny

wysyłamy zawartość pliku do drukarki (z konsoli wykonujemy ):

copy plik.txt  \\127.0.0.1\zebra

jeśli drukarka wydrukuje etykietę to poierwszy etap instalacji został zakończony

II) iNSTALACJA ACTIVEX  PO STRONIE ELABORO

 

1) Uruchomić Internet Explorer, następnie wejść do:

Narzędzia -> Opcje -> Zabezpieczenie -> Zaufane witryny -> Witryny

Tam odznaczyć żadaj weryfikacji serwera po https dodać witrynę:

elaboro.pl ( lub dodać adres serwera na którym uruchomiony jest program )

lub domenę programu dla demo np. demo.elaboro.pl

2) mając zaznaczone zaufane witryny wchodzimy w poziom niestandardowy i we wszystkich pozycjach gdzie występuje activx właczamy opcje włacz, przykład w załączonym filmie.

 

aby przetestować działania ActiveX nalezy wejść:

menu -> konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Stałe tabele -> Środki trwałe i wyposażenie -> drukarka kodów kreskowych zebra -> wydruk próbny

 

aby drukować na drukarce sieciowej nalezy podać adres ip drukarki sieciowe, np. jesli drukarka została uruchomiona pod adresem 10.2.0.1 nalezy wpisac w polu:

Scieżka do sieciowego adres  \\10.2.0.1\zebra

 

Ustawienie drukarki Zebra , do wydruków przez sieć - ustawienie alternatywne

 

W przypadku gdy wydruk bezpośrednio do portu sieciowego nei działa istnieje możliwość konfiguracji alternatywnej, poprzez mapowania nazw w windowsie.

1. Do jednego z komputerów drukarka podłączona jest przez USB i udostępniona jako zasób sieciowy \\ip lub host\zebra tak aby ActiveX z elaboro zadziałał
2. W konfiguracji Elaboro wpisany jest zasób sieciowy \\127.0.0.1\zebra tak aby wydruki mogły być wysyłane niezależnie z którego komputera chcemy.
3. Na wszystkich pozostałych stanowiskach zainstalowałem drukarkę lokalnie i zmieniłem we właściwościach port wydruku na LPT2.
4. Na wszystkich komputerach dodałem poprzez net use przekierowanie portu LPT2 na zasób sieciowy \\ip komputera z drukarką podłączoną po USB\zebra

net use LPT2 \\10.2.1.174\zebra

5. Utworzyłem skrypt .bat c:/drukarka/drukarka.bat i wyrzuciłem skrót na pulpit o nazwie „Aktywator drukarki kodów”.

Zawartość skryptu:

net use LPT2 /delete
net use LPT2 \\10.2.1.174\zebra

Celem utworzenia skryptu jest ponowne otwarcie połączenia przemapowania portu LPT2 na zasób sieciowy \\10.2.1.174\zebra.

Dziwna kombinacja ale działa niezawodnie.

5 - Spis z natury

Moduł do zmiany stanów magazynowych także z datą wcześniejszą

Menu -> Magazyn -> Spis z natury

AttachmentSize
Zrzut ekranu-8.png257.25 KB

Pytania i problemy - spis z natury

wygenerowałam w programie elaboro spis z natury i w drugiej pozycji wychodzi mi różnica 2 szt. pomiędzy tym, co program podaje, że „powinno być w ruchu” i „jest aktualnie w magazynie”. Czy może mi Pan powiedzieć z czego to wynika? 30 grudnia wystawiłam ostatnią fakturę na 2 szt. towaru z tej właśnie kategorii, czy to ma jakiś związek?

    Kolumna powinno być jest kolumną "wyliczeniową" ( bez względu na to co pokazuje magazyn) , program na podstawie wejść i wyjść z magazynu liczy ilość  "jaka powinna być".

Kolumna w magazynie pokazuje ile "jest" aktualnie na magazynie, jeśli sprzedała towar Pani po spisie, ilość w "wyliczeniowa" nie uległa zmiania ( bo już ją wyliczyło), ale ilość na magazynie zmiejszyła się o 2 szt.

    Ilość wyliczeniowa ( kolumna powinno być), jest to jakby zamrożona ilość ile powinno być w danym dniu na  magazynie.

    Zrobione to zostało aby inwentaryzację można robić "wstecz" .... tzn. możliwy jest np. taki scenariusz:  np. robimy spis z nautury 30 grudnia, i wysyłamy część pracowników do liczenia towaru, oni spisują to na kartkach (wydrukowanych ze spisu), a my później ( mamy na to dowolną ilość czasu )  przepisujemy z tych kartek do spisu, który wygeneruje nam przychód i rozchód ( z datą rozpoczęcia spisu),  proszę zauważyć że jednocześnie może trwać sprzedaż ( byle nie zabierać towarów z magazynu przed spisaniem)

     Inny scenariusz może być taki, wieczorem genrujemy spis z natury tylko na jakąś grupę towarów, i pracownicy na koniec dnia liczą tą grupę, od rana następnego dnia może trwać sprzedaż, a spis z natury może być wpisany później, przy takim podejściu można małymi grupami towarów codziennie inwentaryzować magazyn.

W podanych scenariuszach spis z natury jest jakby nakładką porównującą fizyczną ilość na magazynie z tym co powinno być w komputerze, i generującą przychód i rozchód.

proszę też zauważyć że po skończonym spisie powinno się wydrukować stany magazynowe ( sam spis tego nie robi ), spis służy tylko do spisania i wygenerowania różnic, różnice generują dokumenty: zamówienie przychodu i zamówienie rozchodu, które także należy zamknąć, i dopiero po zamknięciu tych 3 dokumentów ( spis, przychód, rozchód) "wyprostuje" się nam magazyn.

Zrobienie spisu z natury

Procedura robienia spisu z natury:

1) Przed rozpoczęciem spisu z natury "prostujemy" wszystkie stany magazynowe

menu-> raporty -> sekcja magazyn -> Wyrównanie stanów magazynowych wg ruchu towaru

2) wygenerowanie stanów nagazynowy z danego dnia, proszę zauważyć, że jest możliwość zrobienia (wpisania) stanów magazynowych  z dniem wcześniejszym np.  1 stycznia, systuacja taka może być potrzebna, gdy jest już po spisie z natury (mamy wydrukowaną inwentaryzację), wtedy możmy już  rozpocząć sprzedaż, a stany magazynowe wpisywać równolegle.

Program na podstawie ruchu towaru obliczy nam ilość jaka powinna być na magazynie z dniem rozpoczęcia spisu oraz cenę zakupu średnią ważoną.

uwaga procedura generowania stanów może być długotrwała, program liczy wszystkie wejścia i wyjścia towaru oraz na tej podstawie ustala ilości, więc może to przy dużej ilości dokumentów trwać dość długo.

po wygenerowaniu spisu, drukujemy go i spisujemy faktycznie towary z magazynu

2) wpisanie ilości wpisujemy do programu ilości ze spisu z natury z danego dnia

3) Zamykamy spis, a program sam generuje zamówienie przychodu i zamówienie rozchodu,

4) Utworzy nam się automatycznie dokument zamówienia przychodu wew. i rozchodu wew. wchodzimy do tych dokumentów i sprawdzamy.

menu - > zakładka magazyn - > przychód ( lub rozchód )

5) zamykamy zamowienie przychódu i zamówienie rozchódu

aby zamknąć wchodzimy do zamówień przychodu (lub rozchodu) wchodzimy w bieżące zamówienie sprawdzamy je i zamykamy.

więcej o przychodach można przeczytać:

Zamykając zamówinie przyjęcia i zamówienie rozchodu ,  wyrównujemy ilość na magazynie z dniem otwarcia spisu z natury.

AttachmentSize
Zrzut ekranu-7.png186.78 KB
Zrzut ekranu-9.png202.39 KB
Zrzut ekranu-10.png177.42 KB
Zrzut ekranu-11.png249.69 KB
Zrzut ekranu-12.png214.91 KB

6 - Dokumenty Przychodu

Elaboro Online System umożliwia prowadzenie dokumentacji ruchów magazynowych na podstawie dokumentów wejściowych:

Przychód Wewnętrzny - PW

Przychód Zewnętrzny - PZ

Rozliczenie Inwentaryzacji - INWPW

Przyjęcie Produkcji - PP

Menu -> Magazyn -> Przychód

AttachmentSize
Przychód - Rozchód.png321.07 KB

1 - Tworzenie dokumentu Przychodu

Menu -> Magazyn -> Przychód -> Przychód

Panel do tworzenia/edytowania zamówień dokumentów Przychodu.

Pierwszym ekranem jest filtr zamówień Przychodu, gdzie znajdują się wszystkie, przygotowane, ale jeszcze niezrealizowane zamówienia.

Zamówienia te można edytować, drukować, bądź też realizować.

Aby utowrzyć nowe zamówienie należy nacisnąć przycisk - Utwórz zamówienie, a nastepnie z listy rozwijanej wpozycji - Rodzaj przychodu - określić rodzaj dokumentu (PW, PZ, INWPW, PP) oraz utowrzyć zamówienie.

Utworzone zamówienie należy wypełnić pozycjami dodawanym z lewego menu magazynu, określić ich ilość oraz cenę, a następnie zamknąć zamówienie, które w tym momencie przekształca się w dokument magazynowy.

Na etapie przyjmowania towaru (zakładka Nr seryjne) można również określić szczegółowe parametry dotyczące poszczególnego produktu na przykład - Numery seryjne, Numery partii, okres gwarancji.

Zamykając dokument PW, można jednocześnie wydrukować etykiety na przkład z kodami kreskowymi zawierającymi unikatowy numer seryjny danego produktu, bądź etykietę z numerem partii.

Aby to zrobić należy rozwinąć szczegóły nagłówka dokumentu, zaznaczyć - Drukuj etykiety oraz zamknąć dokument.

AttachmentSize
Zamowienia Przychod.jpg110.07 KB
Tworzenie zamówienia.jpg37.6 KB
Zawartość zamówienia.jpg143.17 KB
Numery seryjne - Przychód.jpg86.49 KB
Wydruk etykiet - Przychód.jpg24.94 KB

2 - Historia Przychodu

Menu -> Magazyn -> Historia przychodu

Podgląd do wszystkich operacji Przychodu z danego magazynu, z podziałem na dni, miesiące, lata. Podgląd liczby zrealizowanych dokumentów przy danym dniu. Po kliknięciu na interesującą nas datę, wyświetla się podgląd w postaci tabeli z wyszczególnionymi najważniejszymi informacjami danego Przychodu z podziałem na typy (PW, PZ, INWPW, PP). Możliwość dokonania wszelkich operacji związanych z danym dokumentem (możliwość dodania komentarza, podpięcia zeskanowanych dokumentów, jak również wydruk specyfikacji z numerami seryjnymi oraz wydruk dokumentu Przychodu). Możliwość dokonania edycji nagłówka dokumentu lub cofnięcia dokumentu do edycji – ograniczona prawami użytkownika. Numer wystawionego dokumentu zostaje przypisany na stałe do zrealizowanego zamówienia przchodu.

Możliwość wyszukania konkretnego dokumentu na podstawie jego numeru bądź też konkretnego dostawcy (Szukaj …).

AttachmentSize
Historia Przychód.jpg377.27 KB

3 - Realizacja Przchodu Zewnętrznego PZ w Fakturę Zakupu FZ

Elaboro Online System umozliwia przyjęcie towaru od dostawcy z dokumentu WZ za pomoca dokumentu magazynowego Przychód zewnętrzny - PZ. A  następnie zamianę w dokumentów PZ na Fakturę Zakupu - FZ.

Procedura wygląda następująco:

W pierwszej kolejności należy utowrzyć dokument Przychodu zewnętrznego - PZ

OPIS: Tworzenie zamówienia Przychodu

w momencie tworzenia dokumentu PZ, obowiązkowo należy wpisać dostawcę. Utworzonych dokumentów PZ może być wiele.

W kolejnym etapie należy utworzyć Zamówienie Zakupu

OPIS: Tworzenie zamówienia Zakupu

a następnie z lewego menu magazynu wybrać i dodać Dokumenty PZ do rozliczenia

Po dodaniu jednego, badź wielu takich dokumentów, wszystkie będą wyświetlone w zamówieniu Zakupu.

Do zamówienia takiego można dodawać kolejne produkty, które nie zostały uwzględnione na dokumentach PZ, a widnieją na fakturze od dostawcy. Nie można zmieniać produktów oraz ilości, które zostały zatwierdzone w momencie tworzenia dokumentu PZ, można natomiast zmienić cenę.

Po zamknięciu Zamówienia Zakupu, zostanie wygenerowana Faktura Zakupu - FZ,

która zostanie przypisana do dokumentów magazynowych PZ, które w tym momencie zostaną rozliczone. Jeżli na dokumencie Zakupu znajdować się będą dokumenty PZ oraz dodatkowo towar, który nie był wczesniej przyjęty, zostanie wygenerowany nowy dokument PZ, który będzie zawierał wszystkie towary nie ujete wczęśniej oraz automatycznie przypisze się do wystawionego dokumentu Zakupu.

Nierozliczone dokumenty PZ nie mają przypisanych Faktur Zakupu - FZ i widnieją na liście nierozliczonych dokumentów PZ danego kontrahenta.

AttachmentSize
PZ - FZ.jpg187.71 KB
Zamówienie FZ z PZ.jpg383.21 KB
FZ.jpg147.97 KB
PZ - FZ 1.jpg168.29 KB

problemy i pytania

Nie można zamknąć z powodu niewypełnionych pól w indeksie

Mam taki komunikat: Nie można zamknąć z powodu niewypełnionych pól w indeksie: co mam zrobić aby zamknąć przychód

odpowiedź

 

aby ograniczyć możliwość przyjęcia środka trwałego / wyposażenia z niepełnymi danymi wprowadzono prawa:

wyposażenie:

pw_wypo_geo- Aby zamknąć PW, i jest w nim wyposażenie musi być wypełniona struktura Geookalozacja

pw_wypo_prac- Aby zamknąć PW, i jest w nim wyposażenie musi być wypełniony odpowiedzialny Pracownik

pw_wypo_strkoszt- Aby zamknąć PW, i jest w nim wyposażenie musi być wypełniona Struktura kosztów

pw_wypo_org- Aby zamknąć PW, i jest w nim wyposażenie musi być wypełniona Struktura organizacyjna

pw_wypo_rok - Aby zamknąć PW, i jest w nim wyposażenie musi być wypełniony Rok produkcji

pw_wypo_nrinw - Aby zamknąć PW, i jest w nim wyposażenie musi być wypełniony numer inwentarzowy

Środek trwały:

pw_st_geo - Aby zamknąć PW, i jest w nim ŚT musi być wypełniona struktura Geookalozacja

pw_st_prac - Aby zamknąć PW, i jest w nim ŚT musi być wypełniony odpowiedzialny Pracownik

pw_st_strkoszt - Aby zamknąć PW, i jest w nim ŚT musi być wypełniona Struktura kosztów

pw_st_org - Aby zamknąć PW, i jest w nim ŚT musi być wypełniona Struktura organizacyjna

pw_st_rok - Aby zamknąć PW, i jest w nim ŚT musi być wypełniony Rok produkcji

pw_st_nrinw- Aby zamknąć PW, i jest w nim ŚT musi być wypełniony numer inwentarzowy

dzieki nim można elastycznie prowadzić restrykcje dotyczące danych wprowadzanych do ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

 

aby wprowadzić potrzebne dane prosimy kliknąć zakładkę wyposażenie / środek trwały w przychodzie, a następnie indeks i wprowadzić brakujące dane, to powinno umożliwić zamknięcie dokumentu przychodu. Można też wyłaczyć powyższe prawa.

czy można cofnąć dokument przychodu ?

czy można cofnąć dokument przychodu ?

odpowiedź:

można cofać do edycji dokumenty przychodu,

prawo: pw_cofnij

 

nie można jedynie cofać dokumentów przychodu "automatycznych" to znaczy utowrzonych do dokumentu zakupu.

7 - Dokumenty Rozchodu

Elaboro Online System umożliwia prowadzenie dokumentacji ruchów magazynowych na podstawie dokumentów wyjściowych:

Rozchód Wewnętrzny - RW

Rozchód Zewnętrzny - WZ

Rozliczenie Inwentaryzacji - INWRW

Likwidacja Towaru - LT

Przekazanie Towaru - PT

Rozliczenie Produkcji - RP

Menu -> Magazyn -> Rozchód

4 - Raport Rozchodu

Menu -> Raporty -> Raport Rozchodu

Raport Rozchodu - towary

Raport pokazujący wszystkie dokumenty wychodzące z magazynu z podziałem na konkretny towar. Za pomocą filtra można określić szczegóły wyszukiwania.

Raport Rozchodu - dokumenty

Raport pokazujący wszystkie dokumenty wychodzące z magazynu. Za pomocą filtra można określić szczegóły wyszukiwania.

AttachmentSize
Raport Rozchodu - Dokumenty.jpg135.43 KB
Raport Rozchodu - Towary.jpg183.75 KB

8 - Zmiana nazwy indeksu

Uwaga! Zmiana indeksu pociąga za sobą zmiany także w dokumentach archiwalnych, zmiania wszystkie miejsca w programie, w których występował dany indeks. Opcja potencjalnie niebezpieczna

Menu -> Magazyn -> Zawartośc magazynu -> Szukamy indeks -> Niebieskie tło pod nim -> Indeks

tam zmieniamy indeks

AttachmentSize
Screenshot.png287.86 KB
Zrzut ekranu-1.png227.25 KB

9 - Usunięcie indeksu

Menu -> Magazyn - > Zawartość magazynu -> wybieramy indeks

na niebieskim tle, pod indeksem opcja Usuń

 

prawa:

p_kasuj_tow

AttachmentSize
Screenshot.png284.95 KB

Problemy i pytania

Jak obniżyć, lub podwyższyć ceny sprzedaży całego magazynu ?

Jak obniżyć, lub podwyższyć ceny sprzedaży całego magazynu ?

odpowiedź:

aby zmienić ceny o procent (wg cen zakupu lub innego cennika ) należy:

menu -> magazyn -> szybka zmiana cen -> kopiowanie cenników ->

 

i np. aby obniżyć cenę o 10% należy ustawić współczynnik na 0.9, a następnie zmien ceny

 

 

AttachmentSize
zrzut22.jpeg15.73 KB

Niezgodności stanów magazynowych

pytanie:

zauważyłem niezgodność stanów magazynowych co mam zrobić, aby to wyrównać.

odpowiedź:

 

aby wyprostować konkretny indeks należy:

menu- > zawartość magazyn -> szukanie indeksu -> wejście do indeksu -> kartoteka -> popraw

 

aby wyprostować wszystkie indeksy na magazynie :

 

menu -> konfiguracja- > najważeniejsze tabele-> stałe tabele -> magazyn -> wyrównaj magazyn

 

 

 uwaga ! takie wyliczenia trwają dość długo i mocno obciążają serwery, podczas wyrównywania program może działać dość wolno, i zaleca się uruchamiać tą procedurę "na noc", czyli uruchomić i  przez ten czas nie pracować na systemie.

AttachmentSize
zrzut36.jpeg14.46 KB
zrzut37.jpeg2.09 KB
zrzut38.jpeg44.24 KB
loga5.jpg79.81 KB

Podczas dodawania struktury program się zwiesił

Zarejestrowałem program, jednak podczas budowy struktury (kategoria, grupa, podgrupa lub indeks) program się zawiesił.

w pierwszej kolejności :

1) proszę zaktualizować program:

Menu -> Aktualizuj program (menu prawa strona)

2) proszę zajrzeć do praw:

Menu -> Konfiguracja -> Użytkownicy

Produkt jest na stanie a nie widać go na liście

Produkt jest na stanie a nie widać go na liście

odpowiedź:

Towar jest na stanie, a nie wchodzi na dokumenty rozchodu

Próbuję dodać towar do rozchodu wew. i wiem że jest na stanie, ale nie moge dodać.

Prawdopodobnie towar został zarezerwowany na innym dokumencie (rozchodu, faktura, RW, przesunięcie MM), łatwo to można sprawdzić poprzez kliknięcie na ilość w nawiasie.

Menu -> Magazyn -> Zawartość magazynu

W podanym niżej przykładzie w indeksie Tarczyn Multiwitamina widać, że zarezerwowane jest 30 szt (ilość w nawiasie).

zarezerwowane ilości widać także w zamówieniu rozchodu wew. (są to ilości w nawiasie).

Po kliknięciu na ilość  w nawiasie, która pokazuje ile towaru zostało zarezerwowanego i gdzie ten towar został zarezerwowany.

 

w przypadku dalszych problemów, zalecana jest aktualizacja

AttachmentSize
Screenshot.png269.16 KB
Zrzut ekranu-1.png48.1 KB
Zrzut ekranu-2.png241.67 KB

Towar jest na stanie, a nie widac go w zawartości magazynu

winny jest przełącznik w filtrze wyświetlania pozycji magazynowych:

( aby pokazać filtr w zupełnie pustym magazynie, należy kliknąć słowo magazyn na niebieskim tle po lewej stronie ekranu )

Wyświetl tylko artykuły poniżej wartości minimalne

Jeśli nie można zmienić tych przełączników ( zmianiamy je, a po odswieżeniu nie widac zmian ) winne tego zachowania są ustawione "na sztywno" prawa typu usera. Ustawione są  na: tak lub nie , a w tym wypadku powinn być ustawione na zero

prawa tymczasowe ( te prawa w typie usera powinny być ustawione na "0" )

ttylkodostepne

tcalytowar

tponmin

tproducent

tgrupy

tkategorie

tppokazid

twszystkiemag

więcej o prawach typu

po ustawieniu powyższych praw w typie użytkownika na zero, będzie można zmieniać przełącznikiem w zawarości magazynu filtr, co pozwoli zobaczyć zawartość magazynu

reasumując:

nie widać magazynu, bo filtr jest źle ustawiony

nie można zmienić filtru bo są źle ustawione prawa typu.

aby rozwiązać w/w sytuację należy:

1) ustawić prawa typu na zero ( prawa są wymienione wyżej )

2) wejść do filtra i zmienić sposób wyświetlania zawartości magazynu ( jeśli nie można wejść do filtra należy kliknąć "magazyn" na niebieskim tle z lewej )

AttachmentSize
Zrzut ekranu - 16.11.2010 - 15:48:02.png19.69 KB

ceny sprzedaży / zakupu na dokumencie WZ

Za wydruk cen na dokumencie sprzedaży odpowiadają 2 prawa:

 

Na wydruku rozchodu pokaz ceny sprzedazy:
 wydruk_rw_cena_sprzedaz
 
Na wydruku rozchodu pokaz ceny zakupu:
 wydruk_rw_cena_zakup

 

Jak zmienić prawo można przeczytać poniżej: